Vandal Hub

Vandal Hub là app ứng dụng điều khiển từ xa các thiết bị điều khiển môi trường trong trại chăn nuôi như máy điều hoà không khí, quạt thông gió. 

Thiết bị bên trong trại chăn nuôi sẽ hoạt động theo nhiệt độ, độ ẩm mà người dùng đã trực tiếp cài đặt. Người dùng có thể kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm của trại chăn nuôi theo thời gian thực thông qua ứng dụng.

반달허브는 사육장에 설치된 냉 · 난방기와 환풍기 등 사육장의 내부 환경 제어에 필요한 장치들을 원격으로 제어하는 애플리케이션입니다.

사용자가 직접 설정한 온 · 습도를 기반으로 사육장 내부의 장치들이 가동되며, 기간별로 사육장의 온 · 습도 변화를 확인할 수 있습니다.

Thông tin sản phẩm

Ứng dụng điều khiển từ xa thiết bị bên trong trại chăn nuôi

Vandal Hub là ứng dụng điều khiển từ xa các thiết bị lắp bên trong trại chăn nuôi nhằm mục đích điều khiển môi trường như máy điều hoà không khí, quạt thông gió v.v.  Người dùng ở xa vẫn có thể dễ dàng quản lí môi trường nông trại thông qua chức năng điều khiển của Vandal Hub. 

Vandal hub được liên kết với Thiết bị điều khiển môi trường nông trại tổng hợp và các thiết bị khác như máy sưởi, điều hoà không khí. 

반달허브는 사육장에 설치된 낸 · 난방기와 환풍기 등 사육장의 내부 환경 제어에 필요한 장치들을 원격으로 제어하는 애플리케이션입니다. 사육장과 멀리 떨어져 있는 사용자도 반달허브의 원터치 제어 기능으로 사육장 내부를 쉽게 관리할 수 있습니다.반달허브는 사육장의 복합환경제어장치와 연결되어 히터, 공조장치 등 다른 장치들과 연동됩니다.
이를 토대로 사육장의 장치들을 제어할 수 있습니다.

Phương pháp sử dụng

Điều khiển tự động thiết bị và điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm

Người dùng có thể điều khiển tự động các thiết bị tại Trang chính của ứng dụng Vandal Hub, điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm bên trong trại chăn nuôi tại trang Cài đặt và kiểm tra trạng thái trại nuôi thông qua biểu đồ dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm v.v.

반달허브 앱의 메인 페이지에서 장치 자동 제어를 할 수 있습니다. 가동 설정 페이지에서 사육장 내부의 온 · 습도를 조절할 수 있으며, 환경 데이터 열람 페이지에서 온 · 습도 등 내부 환경에 대한 데이터를 그래프로 한 눈에 보며 사육장 상태를 확인할 수 있습니다.
product_small_1_new
product_small_2_new

Video sản phẩm

Video giới thiệu Thiết bị điều khiển môi trường tổng hợp Vandal Hub

Xem sản phẩm khác

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2 – T6: 08:00 ~ 16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

(주)반달소프트 

대표 : 이봉학
사업자등록번호 : 745-88-01527  
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 2동 5층

고객센터 : 010-2319-9530
(Mon – Fri : 10:00 ~ 18:00)
 이메일 : info@vandalsoft.com

Copyright (주)반달소프트 All rights reserved

Kênh theo dõi Vandalsoft