vh_symbol
vh_logo

Vandal Hub  – Ứng dụng điều khiển từ xa Smart Farm côn trùng

vh_symbol
vh_logo
곤충 스마트팜 원격 제어 App 반달허브
vh_symbol
vh_logo
곤충 스마트팜 원격 제어 App 반달허브
vh_mobile_cover

Đặt vấn đề

Lần đầu tiên nuôi côn trùng liệu có cách nào thực hiện đơn giản hay không? 

Nhiều người khi bắt đầu nuôi côn trùng cảm thấy vô cùng khó khăn vì phương pháp nuôi côn trùng không hề đơn giản cộng với vấn đề quản lí môi trường  nông trại phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, cần phải có  Ứng dụng hoặc Web để quản lí. 

problem_box
Problem
처음이라 쉽지 않은 곤충 사육,
간편하게 해결할 수는 없을까요?
곤충 사육을 시작하는 사람들 중 쉽지 않은 사육 방법과 환경 마련으로 인해 어려움을 겪는 사람들이 많아,
이런 점을 해결할 서비스 필요하다고 생각했습니다.
problem_box
Problem
처음이라 쉽지 않은 곤충 사육,
간편하게 해결할 수는 없을까요?
곤충 사육을 시작하는 사람들 중 쉽지 않은 사육 방법과 환경 마련으로 인해 어려움을 겪는 사람들이 많아,
이런 점을 해결할 서비스 필요하다고 생각했습니다.
problem_box

Lên kế hoạch 

Vandal Hub  Ứng dụng điều khiển từ xa Smart Farm côn trùng 

 Chúng tôi đã phát triển ra Vandal Hub – ứng dụng chuyên điều khiển từ xa Smart Farm côn trùng. 

Ứng dụng hỗ trợ người vẫn chưa thành thạo trong việc chăm sóc hoặc muốn quản lí côn trùng một cách tiện lợi hơn.  

vh_logo_white
Planning
곤충 스마트팜을 원격으로 제어하는 App, 반달허브
곤충 사육이 익숙하지 않거나, 보다 더 편리하게 곤충 사육을 하고 싶은 사람들도 간편하게 제어할 수 있는
애플리케이션, 반달허브를 기획하였습니다. 반달허브는 곤충 스마트팜을
원격으로 제어할 수 있는 애플리케이션입니다.
vh_logo_white
Planning
곤충 스마트팜을 원격으로 제어하는
애플리케이션, 반달허브
곤충 사육이 익숙하지 않거나, 보다 더 편리하게
곤충 사육을 하고 싶은 사람들도 간편하게 제어할 수
있는 애플리케이션, 반달허브를 기획하였습니다.
반달허브는 곤충 스마트팜을 원격으로 제어할 수 있는 애플리케이션입니다.
vh_logo_white

Lên kế hoạch 

 

Dịch vụ điều khiển Smart Farm  từ xa 

dành cho đối tượng trung niên

Cấu tạo gồm 4 trang chính  bao gồm trang điều khiển thiết bị, chỉnh sửa  thiết bị, cài đặt vận hành, xem dữ diệu nhiệt độ độ ẩm. 

Cấu tạo đơn giản giúp các bác nhà nông ở độ tuổi trung niên vẫn có thể sử dụng dễ dàng. 

01_device_control
Planning
중년층 위주의 이용자들을 위한
스마트팜 원격 제어 서비스

장치 제어, 장치 편집, 가동 설정, 온 · 습도 데이터 열람 등 단 4가지 종류의 페이지를 구성하여,
중년층의 사용자도 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 시스템 구상을 하였습니다.

01_device_control
Planning
중년층 위주의 이용자들을 위한
스마트팜 원격 제어 서비스
장치 제어, 장치 편집, 가동 설정, 온 · 습도 데이터 열람
등 단 4가지 종류의 페이지를 구성하여,
중년층의 사용자도 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록
시스템 구상을 하였습니다.

Thiết kế dịch vụ 

01 Điều khiển · Chỉnh sửa thiết bị

Điền khiển tự động/ thủ công thiết bị quạt thông gió, máy cấp ẩm, máy điều hoà không khí v.v. 
Có thể lựa chọn và  điều chỉnh trực tiếp thiết bị điều khiển tại trang Chỉnh sửa. 

service_design_01
Service Design
01 장치 제어 · 편집
환풍기, 가습기, 냉·난방기 등 스마트팜 제어에 필요한 장치들을 자동/수동으로 제어해보세요.
또한, 장치 편집 페이지에서 제어할 장치를 직접 선택하고 수정할 수 있습니다.
service_design_01
Service Design
01 장치 제어 · 편집
환풍기, 가습기, 냉·난방기 등 스마트팜 제어에 필요한
장치들을 자동/수동으로 제어해보세요.
또한, 장치 편집 페이지에서 제어할 장치를
직접 선택하고 수정할 수 있습니다.
service_design_01

02 Cài đặt vận hành

Cài đặt môi trường trại chăn nuôi như nhiệt độ, độ ẩm, thời gian cấp nước. 
Cùng tạo ra môi trường phù hợp với trạng thái côn trùng bằng một cái nhấn nút !!!

service_design_02

03 Xem dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm

 Trang theo dõi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm bằng biểu đồ. Có thể kiểm tra dữ liệu theo ngày, tháng.  

service_design_03
02 가동 설정
온·습도, 급수 시간 등 사육장 내부 환경을
설정할 수 있습니다. 버튼을 눌러 곤충의 상태에 맞는
환경을 조성해보세요!
service_design_02
03 온 · 습도 데이터 열람
온·습도 데이터를 그래프로 한 눈에 열람할 수 있는
페이지입니다. 주간·일간별로 데이터 확인이 가능합니다.
service_design_03
02 가동 설정
온·습도, 급수 시간 등 사육장 내부 환경을
설정할 수 있습니다. 버튼을 눌러 곤충의 상태에 맞는
환경을 조성해보세요!
service_design_02
03 온 · 습도 데이터 열람
온·습도 데이터를 그래프로 한 눈에 열람할 수 있는
페이지입니다. 주간·일간별로 데이터 확인이
가능합니다.
service_design_03

Phiên bản PC & Tablet

Cùng trải nghiệm Vandal Hub qua cả hai phiên bản PC & Tablet

Vandal Hub với hai phiên bản PC và Tablet mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. 

pc_tab_mockup
PC & Tablet Ver
반달허브를 PC · 태블릿 버전으로도 만나보세요
PC · 태블릿 버전으로 출시된 반달허브를 다양한 환경에서 이용할 수 있어요.
pc_tab_mockup
PC & Tablet Ver
반달허브를 PC · 태블릿 버전으로
이용해보세요
PC · 태블릿 버전으로 출시된 반달허브를
다양한 환경에서 이용할 수 있어요.
pc_tab_mockup

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2 – T6: 08:00 ~ 16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

(주)반달소프트 

대표 : 이봉학
사업자등록번호 : 745-88-01527  
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 2동 5층

고객센터 : 010-2319-9530
(Mon – Fri : 10:00 ~ 18:00)
 이메일 : info@vandalsoft.com

Copyright (주)반달소프트 All rights reserved

Kênh theo dõi Vandalsoft