TF-Controller

TF-Controller – kỹ thuật Smart Farm cốt lõi của Vandalsoft. Thông qua sensor lắp trên kệ nuôi có tác dụng cảm biến sự thay đổi của môi trường, TF-Controller làm đóng vai trò điều kiểm soát và quản lí để duy trì một môi trường chăn nuôi tối ưu nhất. 

 TF-컨트롤러는 반달소프트의 핵심 스마트팜 기술로 곤충 사육대에 설치된 센서를 통해 내부
환경 변화를 감지하고, 최적화된 사육 환경을 유지하며 스마트팜 사육 환경을 제어하고 관리하는 역할을 수행합니다.

Thông tin sản phẩm

Công nghệ Smart Farm cốt lõi của Vandalsoft, TF-Controller

곤충 스마트팜의 핵심, TF-컨트롤러

TF-Controller thông qua sensor lắp ở mỗi kệ nuôi cảm biến dữ liệu và sự thay đổi môi trường chăn nuôi, sau đó gửi dữ liệu lên ‘Twinstar Conect’, điều khiển thiết bị cấp nước thiết bị điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm nhằm duy trì một môi trường chăn nuôi tốt ưu nhất. 

 

TF-컨트롤러는 각 곤충 사육대마다 설치된 센서들을 통해 사육 환경 데이터와 내부 환경 변화를 감지하여 ‘트윈스타팜 커넥트’에 데이터를 전송하고 급수 장치, 온습도 조절 장치를 제어하여 상시 최적화된 사육 환경을 유지하는 핵심 역할을 수행합니다.

Đặc trưng của sản phẩm

곤충 사육 데이터베이스(DB) 구축

Xây dựng cơ sở dữ liệu (database) để phát triển giải pháp Smart Farm tối ưu nhất

TF-Controller – thế mạnh của Smart Farm côn trùng Vandalsoft, TF-Controller được liên kết với các trang thiết bị Smart Farm khác để thu thập thông tin chăn nuôi thông tin môi trường như thời gian nuôi, sản lượng, hỗ trợ người dùng có thể chăn nuôi và vận hành nông trại một cách có hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường chăn nuôi và các thông tin liên quan khác cho từng giống côn trùng nhằm nâng cao sản phẩm và chất lượng dịch vụ, cung cấp giải pháp Smart Farm tốt nhất cho ngành chăn nuôi côn trùng. 

반달소프트 곤충 스마트팜의 차별성인, TF-컨트롤러는 다른 스마트팜 장치들과 연동되어 사육 기간, 생산량 등 사육 정보와 사육 환경 기록을 데이터화하여 사용자가 체계적으로 곤충을 사육하고 농장을 운영할 수 있습니다.  또한, 각 곤충 종들에 따라 필요한 사육 환경, 정보에 관한 데이터베이스를 구축하여 제품 및 서비스를 고도화하고 곤충 사육에 최적화된 스마트팜 솔루션을 개발합니다.

Video sản phẩm

Video giới thiệu TF-Controller

Xem sản phẩm khác

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2 – T6: 08:00 ~ 16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

(주)반달소프트 

대표 : 이봉학
사업자등록번호 : 745-88-01527  
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 2동 5층

고객센터 : 010-2319-9530
(Mon – Fri : 10:00 ~ 18:00)
 이메일 : info@vandalsoft.com

Copyright (주)반달소프트 All rights reserved

Kênh theo dõi Vandalsoft