Kệ nuôi côn trùng

Kệ nuôi côn trùng được thiết kế linh hoạt để nuôi dế và đa dạng nhiều loại côn trùng khác. Thông qua thiết bị Smart Farm gắn bên trong kệ và ứng dụng quản lí chuyên dụng chủ trang trại có thể theo dõi và kiếm soát từ xa môi trường chăn nuôi. 

곤충 사육대는 다양한 곤충 사육에 특화된 수직형 사육 장치입니다. 내부에 설치된 스마트팜 장치와 전용 어플리케이션을 통해 내부 환경을 모니터링하고 원격으로 편리하게 농장을 관리하고 제어할 수 있습니다.

Thông tin sản phẩm

Thiết kế linh hoạt thích hợp với nhiều môi trường chăn nuôi đa dạng

Kệ nuôi côn trùng của Vandalsoft được sử dụng linh hoạt ngay cả bên trong nhà, container hay nông trại v.v., có thể điều chỉnh độ cao và cài đặt phạm vi áp dụng kỹ thuật tự động hoá của kệ cho phù hợp với từng môi trường chăn nuôi, giống côn trùng, mục đích v.v. Ngoài ra, TF-controller và sensor LED gắn trên kệ nuôi có thể cảm biến sự thay đổi của môi trường bên trong kệ và gửi dữ liệu lên ứng dụng điều khiển từ xa. 

반달소프트의 곤충 사육대는 실내, 컨테이너, 농장 등 스마트팜 시설의 기반이 되는 장치로, 높낮이 조절, 자동화 기술 적용 범위 설정을 통해
농장 환경, 곤충 종, 목적 등에 따라 맞춤형으로
제작할 수 있습니다.

또한 사육대에 설치된 TF-컨트롤러와 LED 센서를 통해 내부 환경의 변화를 감지하여, 원격 제어
애플리케이션에 데이터를 전송할 수 있습니다.
rack_1
rack_2

Phương pháp sử dụng

Liên kết với ứng dụng điều khiển từ xa

곤충 사육대는 ‘트윈스타팜 커넥트(Twinstar Farm – Connect)’ 어플리케이션과 연동되어 실시간으로 곤충의 상태와 사육칸 내부 환경을 모니터링하고 사육대에 설치된 급수, 조도 조절 장치를 제어하여 손쉽게 원격으로 농장을 관리하며 최적화된 사육 환경을 상시 유지할 수 있습니다.

Kệ nuôi côn trùng Vandalsoft được sử dụng linh hoạt ngay bên trong nhà, container, nông trại v.v, có thể điều chỉnh độ cao, cài đặt phạm vi áp dụng kỹ thuật tự động hoá của kệ cho phù hợp với từng môi trường nông trại, giống côn trùng, mục đích. Ngoài ra, TF-controller và sensor LED gắn trên kệ nuôi có thể cảm biến sự thay đổi của môi trường bên trong kệ và gửi data lên app điều khiển từ xa. rack_small_3_new
rack_small_4_new

Video sản phẩm

Video giới thiệu kệ nuôi côn trùng Vandalsoft

Xem sản phẩm khác

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2 – T6: 08:00 ~ 16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

(주)반달소프트 

대표 : 이봉학
사업자등록번호 : 745-88-01527  
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 2동 5층

고객센터 : 010-2319-9530
(Mon – Fri : 10:00 ~ 18:00)
 이메일 : info@vandalsoft.com

Copyright (주)반달소프트 All rights reserved

Kênh theo dõi Vandalsoft