TF-Controller

TF-Controller cảm biến sự thay đổi môi trường thông qua thiết bị điều chỉnh của sensor lắp bên trong trại chăn nuôi, điều chỉnh môi trường phù hợp với điều kiện chăn nuôi côn trùng.

답글 남기기