TF-Controller

TF-Controller cảm biến sự thay đổi môi trường thông qua thiết bị điều chỉnh của sensor lắp trong trại chăn nuôi, có vai trò điều chỉnh môi trường phù hợp với điều kiện chăn nuôi côn trùng.

답글 남기기